Høringsbrev

Resultat av Høringsbrev:

31.03.2011

Resultat av høring i klubben om C.I.E

9 svar mottatt, samtlige er negative til innføring av championatet. 


Vedtak:

C.I.E vil ikke bli innført på Australian kelpie.


Høringsbrev 06.03.2011

Til medlemmer i
Australske Gjeterhunder Norge

Høring om mulig innføring av CIE på Australian kelpie.

På bakgrunn av en søknad sendt NKK, bes klubben vår ta stilling til om vi ønsker å godkjenne tittelen CIE på Australian kelpie.

I et vedtak fra møte i NKKs Hovedstyre er det delegert til klubbene å avgjøre hvorvidt CIE skal innføres for klubbens rase(r). Denne delegeringen ble gjort på bakgrunn av at FCI fra 1.1.2009 åpnet for at raser med krav om brukspremiering for internasjonalt championat, kunne søke om tittelen CIE – et rent show championat.
Den allerede etablerte tittelen Internasjonal utstillingschampion(INT UCH/CIB) opprettholdes, så her er det snakk ytterligere et championat, kun basert på eksteriørresultater.

Vi ønsker at klubbens medlemmer skal komme med tilbakemelding på hvorvidt det er ønskelig eller ei å innføre dette nye championatet. Vi ber om at svaret begrunnes, enten det er positivt eller negativt.
Av klubbens raser er det kun Australian kelpie hvor dette må tas stilling til, da det for de øvrige raser ikke er krav til bruksmerittering for INT UCH.

Krav til CIE:
Fire CACIB må være vunnet i minst tre forskjellige land og for minst tre forskjellige
dommere. Ingen tilleggskrav.

Krav til INT UCH(CIB):
To CACIB og en av følgende brukspremieringer:
‐ NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Bestått en av følgende
prøveformer: IPO1, ScHH1
‐ NKKs brukshundprøve med opprykk til klasse B
‐ NKKs kåringsprøve ‐ bestått
‐ Godkjent som lavinehund i klasse A.

Skriftlig svar på denne henvendelsen må være styret i hende senest 20/3. Og på bakgrunn av de innkomne innspill vil styret svare på henvendelsen fra NKK.

Ved spørsmål ta kontakt med Janne Gregersen, tlf: 466 21 633 eller på e-post: australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no

Mvh-

Styret AGN