Kategorier
Nyheter

LP reglement på høring

Brev mottatt fra NKK. AGN ønsker at sine medlemmer skal lese igjennom og evt legge ved forslag til regelverksendringer/forbedret formulering til regelverket. Styret samler dette og sender inn ett samlet skriv, vi gjør oppmerksom på at det kan komme forslag på samme sak med forsjellig formulering. Styret vil da velge den formuleringen vi finner mest forståelig og enkel å tolke. Styret ønsker ha dette til hende innen 21.09.2015 slik at vi har tid til å skrive dette om og evt en ukes publisering før innsending til NKK.
Medlemmer sender sitt forslag til AGN!

Mailen fra NKK var som følger:
Til alle medlemsklubber og forbund,

Vedlagt ligger høringsutkast til nye regler for lydighetsprøver.

I det vedlagte dokumentet er oversettelsen fra FCI utført av Kompetansegruppen for Lydighet. På en del av punktene er det i oversettelsen henvist til nasjonale bestemmelser, eller det finnes allerede fattede vedtak i NKK som blir motstridende med forslaget, og der er forslaget fra FCI overstrøket (i rødt) og dagens regeltekst satt inn i eget avsnitt under det samme punktet, i kursiv.
I de delene som omhandler lydighetsøvelser står kun den oversatte teksten fra FCI.

Til sist i vedlegget(s. 58-63) står oppført punkter som står i dagens gjeldende regelverk, men som ikke har fått plass i det det fremlagte forslaget.

Reglene er foreslått gjeldende fra 1.1.2016.

Administrasjonen ber også klubbene ta stilling til om utdanningsreglene for LP-dommere bør implementeres i regelverket, slik at alt er samlet på ett sted(dette vil i så fall gi 2 sider mer i regelverket). Dette er vanlig praksis for regelverk for prøver.

Administrasjonen gjør også oppmerksom på at de foreslåtte endringene er så vidt omfattende, slik at det vil ikke være mulig å få dagens IT-løsning for bruk på selve stevnedagen(de delene av Arra som benyttes til for- og etterarbeid vil fungere som i dag) oppdatert og i drift til 1.1.2016.

Høringssvar bes sendt til ***@klubb.nkk.no, frist for høringen er 25. oktober

LP-regler revidering 2015 – Høringsutkast-1

Alle innspill fra AGN sine medlemmer sendes innen 21.09.2015 til australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no!

Kategorier
Nyheter

Brev til styret med svar

Vi mottok brev per mail fra Anne Herøy 21.7.2015.

Brevet er publisert som PDF her.

Svaret fra styret finnes som PDF her.

Kommentarer kan sendes til styret per e-post australske.gjeterhunder.norge@klubb.nkk.no